Regulamin ogródków ekologicznych

Start- Regulamin ogródków ekologicznych

§1

Zakres regulacji

 1. Regulamin Ogródków ekologicznych „LEŚNA POLANA”, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ogródków ekologicznych, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze Ogródków ekologicznych „LEŚNA POLANA” w Dopiewcu, zwanego dalej OE.

§2

Ogródki ekologiczne

 1. Ogródki ekologiczne „LEŚNA POLANA” stanowią wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele ogródków ekologicznych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez użytkowników, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.
 2. Ogródki ekologiczne są urządzeniem użyteczności publicznej, służącym prowadzeniu upraw ekologicznych oraz zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb mieszkańców osiedla „Dąbrówka Leśna Polana” w Dopiewcu, poprzez zapewnienie im dostępu do ogrodów, dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

§3

Teren, sektory i działki

 1. Prawo do dysponowania terenem posiada LINEA Spółka z o. o. z siedzibą w Dąbrówce.
 2. Ogródki ekologiczne „LEŚNA POLANA” mogą składać się z kilku sektorów.
 3. Sektor jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki, oznaczoną na planie zagospodarowania.
 4. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną OE, której powierzchnia nie może przekraczać 50 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.
 5. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania OE.
 6. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§4

Zakazy dotyczące wykorzystania działki

 1. Działka w OE nie może być wykorzystywana do innych celów niż określone w §2 ust. 2, a w szczególności obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej oraz wynajmowania części lub całej działki.
 2. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

§5

Użytkownik

 1. Użytkownikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która nabyła nieruchomość w obrębie Osiedla Dąbrówka Leśna Polana w Dopiewcu oraz podpisała umowę dzierżawy z LINEA.
 2. Użytkownikiem może być również dowolnie wyznaczona instytucja lub pełnoletni przedstawiciel grupy społecznej, jeśli dzierżawa zakłada cele edukacyjne lub będzie miało korzystny wpływ na całokształt projektu jakim są Ogródki Ekologiczne.

§6

Uprawnienia i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik jest w szczególności uprawniony do

1) zagospodarowania działki i wyposażenia jej w odpowiednie urządzenia zgodnie z umową i regulaminem,

2) występowania do zarządu LINEA w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania OE i działki,

3) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania OE,

4) korzystania z urządzeń wspólnych OE,

2. Użytkownik ma w szczególności obowiązek:

1) przestrzegać niniejszy regulamin,

2) niezwłocznie przywrócić stan zgodny z regulaminem na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu,

3) działać w interesie OE,

4) uiszczać opłaty określone w umowie dzierżawy,

5) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

6) otaczać opieką mienie OE,

7) przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§7

Własność

 1. Infrastruktura ogrodowa wraz z terenem stanowi własność LINEA.
 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika, stanowią jego własność.

§8

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

 1. LINEA może wypowiedzieć umowę dzierżawy, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli użytkownik:
 1. pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki w sposób sprzeczny z regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek,
 2. nie użytkuje działki zgodnie z jej przeznaczeniem,
 3. wybudował na terenie działki altanę lub inny obiekt,
 4. jest w zwłoce z zapłatą opłat za korzystanie z działki co najmniej przez 3 miesiące pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
 5. oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.
 6. Szczegółowe zasady oraz tryb wypowiadania umowy dzierżawy określa umowa.

§9

Plan zagospodarowania OE

 1. Zagospodarowanie OE oraz budowa podstawowych urządzeń należą do LINEA, zgodnie z planem zagospodarowania, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Plan zagospodarowania określa granice OE, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową.

§10

Infrastruktura ogrodowa

 1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością LINEA, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania OE, a w szczególności:
 1. ogrodzenie zewnętrzne,
 2. aleje i drogi ogrodowe
 3. studnie,
 4. zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej,
 5. kompostownik.
 6. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania OE, LINEA dąży do wyposażenia OE w niezbędną infrastrukturę ogrodową.

§11

Dostęp i dojazd do OE

Dostęp i dojazd do OE jest możliwy tylko i wyłącznie pieszo lub rowerem.

§12

Utrzymanie porządku i czystości

 1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:
 1. LINEA – w odniesieniu do terenu ogólnego;
 2. użytkownika – w odniesieniu do jego działki;

§13

Zasady zagospodarowania działki

 1. Użytkownik może zagospodarować działkę i wyposażyć ją w urządzenia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.

§14

Granice działki

 1. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania OE i trwale oznakowane.
 2. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania OE.
 3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania OE spoczywa na LINEA. Jednakże obowiązek ten obciąża użytkownika, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§15

Dopuszczalne urządzenia

Z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

 1. skrzynię na narzędzia,
 2. tunel foliowy,
 3. okna inspektowe,
 4. pergole.

§16

Kompostownik

 1. Kompostownik stanowi element infrastruktury ogrodowej określony w pkt. 10
 2. Lokalizacje kompostownika określa załącznik graficzny
 3. Użytkownik ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.
 4. Kompostownik należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem

§17

Tunele foliowe i okna inspektowe

 1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 1,5 m wysokości.
 2. Tunel foliowy powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy OE i dróg komunikacyjnych w OE.
 3. LINEA nakaże rozbiórkę tuneli foliowych w przypadku nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy ich stawianiu.
 4. Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 5 m2.

§18

Pergole

Pergole i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki oraz nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§19

Ogrodzenie działki

 1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1,2 metra i musi być ażurowe.
 2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
 3. W granicy działek możliwe jest założenie żywopłotu.
 4. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1,2 metra.
 5. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1,2 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
 6. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą OE nie mogą przekraczać wysokości 1,2 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie OE.

§20

Krzewy owocowe

 1. Na terenie działki możliwe jest posadzenie krzewów owocowych w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki,
 2. Zabronione jest sadzenie drzew, w tym również orzechów włoskich oraz krzewów leszczyny.

§21

Cięcie i prześwietlanie krzewów

 1. Użytkownik zobowiązany jest do cięcia krzewów owocowych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również LINEA, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny OE.

§22

Zabiegi ochrony roślin

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin oraz chwastów.
 2. Użytkownik nie może stosować na działce chemicznych środków ochrony roślin.

§23

Zakaz uprawy określonych roślin

W OE obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§24

Obowiązki porządkowe

Użytkownik obowiązany jest:

 1. dbać o estetyczny wygląd działki i OE,
 2. nie zakłócać spokoju innym użytkownikom OE
 3. utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne.

§25

Zakazy porządkowe

Użytkownikom i innym osobom przebywającym na terenie OE zabrania się:

 1. zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 2. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 3. stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,
 4. spalania na terenie OE wszelkich odpadów i resztek roślinnych,
 5. wjazdu na teren OE jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi,
 6. polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także pneumatycznej, na terenie OE,
 7. wprowadzania i trzymania na terenie OE psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
 8. hodowli jakichkolwiek zwierząt w tym pszczół,
 9. naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
 10. sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów oraz innych roślin na terenach ogólnych OE,

§26

Wstęp na działkę

 1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności użytkownika lub jego rodziny jest zabroniony.
 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.
 3. W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, użytkownik ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę osobom upoważnionym przez LINEA.

§27

Zasady korzystania z wody

 1. Wodą pobieraną z ujęć ogrodowych należy gospodarować oszczędnie.
 2. Koszty związane z eksploatacją studni ogrodowych pokrywane są z odpowiedniej opłaty przeznaczonej na te cel, które zostaną określone w umowie dzierżawy.
 3. Stwierdzenie przez LINEA pobierania wody przez użytkownika, do celów innych niż wykorzystanie jest na terenie działki uznaje się za kradzież na szkodę OE.

§28

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik winny działania lub zaniechania, przez które LINEA poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez LINEA w celu usunięcia naruszeń w infrastrukturze ogrodowej.
 2. Użytkownik odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w OE.

§29

Zgłaszania zmiany danych osobowych

 1. Użytkownik ma obowiązek zgłaszania do LINEA na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje LINEA związane z prawem do działki.
 3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku nieprzyjęcia korespondencji, skierowane do użytkownika pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

§30

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. LINEA nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.
 2. Użytkownik, we własnym zakresie może ubezpieczyć działkę.

§32

Wizerunek

 1. Linea zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku OE na całym jego obszarze w celach marketingowych i dokumentacyjnych.

§32

Zgłoszenia

 1. Wszelkie zgłoszenia należy zgłaszać mailowo na adres ogrodki@dabrowka.com.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Promenada 1.