Konkurs TUP

Linea sp. z o.o. została laureatem konkursu organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich na „Najlepiej Zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”. Patronat Honorowy pełnił Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za inwestycje zawiązane z projektem i realizacją przestrzeni publicznej w Dąbrówce. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu udało się nam stworzyć nowoczesny Zespół Mieszkaniowy wraz z infrastrukturą publiczną, która pozwala realizować potrzeby społeczne mieszkańców.

“Siła miastotwórcza”

– to motto, które przyświecało nam już na etapie tworzenia zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w roku 2000. Posługując się analogią z obszaru muzykowania można porównać proces tworzenia Dąbrówki do utworu jazzowego zagranego z określoną swobodą lecz na konkretnie oznaczony temat i w oparciu o zaplanowany wyprzedzająco układ harmoniczny. Tematem jest człowiek żyjący współcześnie, z jego potrzebami dotyczącymi miejsca zamieszkiwania, kształtu otaczającej przestrzeni, zdrowia w szerokim zakresie, a także z potrzebami z obszarów kultury, komunikacji i tworzenia społecznych więzi. Układ harmoniczny – polega na zestawieniu w określony sposób parametrów wynikających z lokalizacji, z kształtem zaproponowanej przestrzeni publicznej oraz przyjęciu konkretnych rozwiązań architektonicznych realizujących każdorazowo ściśle określone cele.

Walor lokalizacyjny

Dąbrówki opiera się na dwóch podstawowych atutach:

Rozwiązaniach komunikacyjnych bazujących na transporcie szynowym (tor Poznań – Berlin) i dobrych połączeniach drogowych z poznańską aglomeracją (dostęp do Zachodniej Obwodnicy Miasta – węzeł Dąbrówka). W szczególności szynowe połączenie z Miastem (obecnie jeszcze nie dość wykorzystane) stanowiło będzie już w niedalekiej przyszłości o atrakcyjności realizowanego tu zespołu osiedleńczego w ramach przebiegu procesów urbanizacyjnych, kreujących nową formułę zamieszkiwania zbiorowego w obszarze Wielkopolski (Obszar Metropolitarny Aglomeracji Poznańskiej).

Bezpośrednie sąsiedztwo znacznego kompleksu leśnego, stymulującego potrzeby indywidualne każdego mieszkańca, zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym, stanowi zaplecze dla wypoczynku, sportu i rekreacji. Sąsiedztwo lasu umożliwia wypracowanie modelu integracji poprzez aktywność fizyczną, silnie rzutującą także na sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej samej jednostki osiedleńczej.

Kształty zaproponowanej przestrzeni publicznej:

Ulica jako ogród

Ulica jest rozumiana jako przestrzeń, która inspiruje, kreuje pomaga nawiązywać relację. Ulice w Dąbrówce są tak zaprojektowane, aby tworzyły atrakcyjne miejsce spacerowe, ogród, czy wystawę kwiatów. Przykładem jest ulica Cedrowa, której przestrzeń została tak zaprojektowana, by nakłonić jej mieszkańców do tworzenia i dbania o wspólne tereny zielone. W ten sposób powstała prawdziwa enklawa zieleni, będąca wartością dodaną inwestycji zlokalizowanych w tym rejonie. Zarówno w Osadzie Leśnej jak i w Leśnej Polanie układy wewnętrzne drogowe są całkowane. Oznacza to, że mają średnio 80-120 metrów bieżących. Istotnym elementem regulacji ruchu samochodowego jest „ślepa ulica“. Ograniczenia przejazdu nie pokrywają się z dostępnością dla pieszych, co wpływa na poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwa.

Przestrzeń publiczna dla handlu

Obiekty handlowo-usługowe wyznaczają jedną z dwóch głównych przestrzeni publicznych osiedla. Zrealizowana „Aurora“, a także projektowane centrum usługowe o profilu medycznym, sportowym i rekreacyjnym, tworzą wraz z placem kościelnym sprzężoną przestrzeń społeczną. Przestrzeń publiczna dla handlu jest tematem żywym i rozwijającym się.  Poza zrealizowaną Aurorą, projektowanym centrum zdrowia, analizowana jest lokalizacja targowiska jako formuły ubogacającej kontekst społeczny handlu.

Przestrzeń publiczna dla edukacji

Współpraca z lokalną społecznością, reprezentowaną przez Urząd Gminy Dopiewo, zaowocowała na przestrzeni ostatnich 8 lat, zrealizowaniem szeregu obiektów publicznych z obszaru edukacji – w Dąbrówce i na terenie innych lokalizacji w obrębie gminy Dopiewo (Skórzewo, Konarzewo). Opracowane zostały w pracowni projektowej LINEA, modele systemowych rozwiązań z zakresu szkolnictwa, a także dotyczące okresu przedszkolnego. Prace wykonano nieodpłatnie jako wkład w rozwój lokalnej społeczności. Niezależnie, dokonano nieodpłatnego przekazania gruntu pod budowę Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Przestrzeń publiczna dla edukacji stanowi element głównego placu osiedla o integrującym charakterze. Poza Szkołą Podstawową obszar placu wyznaczają: Zespół Kościelno-Parafialny oraz zabudowa mieszkaniowa Osady Leśnej. Zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Zespół Kościelno-Parafialny stanowią jednocześnie oprawę działań dla społecznej aktywności z obszaru kultury, stwarzając tym samym obszar działań kulturotwórczych.

Przestrzeń publiczna dla kultury

W kaplicy regularnie odbywają się koncerty, mają miejsce spotkania i występy wykraczające poza sferę kultu. Jednocześnie w kształtowaniu społecznych więzi wśród członków Kościoła Katolickiego, istotną rolę spełnia nowo erygowana w bieżącym roku parafia, realizując szereg działań wynikających z misji Kościoła (chrzty, komunie, sprawowanie liturgii). Szczególne zadania dla działań kulturotwórczych zaplanowane zostały w obrębie budynku szkolnego. Zarówno szkolne forum jak i charakterystyczna rotunda wypełniają już misję z obszaru animacji wielopłaszczyznowej społecznej aktywności.