W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Linea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrówce (62-070), ul. Platanowa 2, KRS 0000092439, NIP: 9720194675, Regon: 630633861 zwana dalej „Linea” bądź „Administratorem”.
  2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
  3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
  4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Linea nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
  5. Linea dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
  6. W zależności od poniżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:
 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator/nick na portalu społecznościowym;
 3. dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów takich jak umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna oraz innych umów przedwstępnych i przyrzeczonych nabycia nieruchomości lokalowych i związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych, zaświadczenia instytucji finansowych dot. zdolności kredytowej, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.
  1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Administratorem,
  2. Wniosek dotyczący realizacji Państwa praw można złożyć:
 1. za pomocą poczty elektronicznej:  linea@dabrowka.com.pl
 2. listownie na adres Administratora.
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek – zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 4. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat/ radca prawny).
 5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o powodach opóźnienia.
 6. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.
  1. Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną a także okres przetwarzania Państwa danych osobowych
 1. Wykonanie łączącej nas z Państwem umowy i czynności zmierzające do zawarcia z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych.
 2. Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa.
 3. Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Administratora promocjach, wydarzeniach, o realizowanych inwestycjach za pomocą poczty elektronicznej, portalu społecznościowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody.
 4. W przypadku kandydatów do pracy u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy,  przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego.
 5. Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa; w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.
 6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
  1. Linea zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
  2. Linea dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 1. zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste.
 2. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane.
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 7. z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
  1. Linea nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.
  2. Linea nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  3. Na zmiany w Polityce Prywatności Linea mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
  4. W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobi